Old Tamil Poetry

Translations of Tamil Poetic works that span 2000 years

Archive for the month “April, 2016”

Naaladiyaar – 340

One’s knowledge, appearance and clan pride
shine when others praise; if he talks himself up,
lackeys will throng and he’ll be soon
mocked as an incorrigible fool.

கற்றவும், கண் அகன்ற சாயலும், இற் பிறப்பும்,
பக்கத்தார் பாராட்டப் பாடு எய்தும்; தான் உரைப்பின்,
மைத்துனர் பல்கி, ‘மருந்தின் தணியாத
பித்தன்!’ என்று எள்ளப்படும்.

One’s achievements should be praised by others, not by ones own self. If one boasts, he will be thronged by sycophants and the world will mock him as an incorrigible fool.

மைத்துனர்  – Those who want to have a good time; பல்கி – multiply (பலவாகி)

Kalingathup Parani – 47

O Women! You who disrobe when alone
to savor the sight of your lover’s nail marks
on your breasts, like a pauper eyeing
his sudden fortune, open your doors.

முலைமீது கொழுநர்கைந் நகமேவு குறியை
முன்செல்வ மில்லாத அவர்பெற்ற பொருள்போல்
கலைநீவி யாரேனு மில்லாவி டத்தே
கண்ணுற்று நெஞ்சங்க ளிப்பீர்கள் திறமின்.

The poet asks the women who are resting after a night of passion to open their doors and hear the valor of their hero. A pauper who has suddenly gained a fortune cannot display it publicly. He will hide it but keep looking at it whenever he is alone. Similarly, women have to hide nail marks on their bosom. But whenever they are alone, they steal a glance at the marks that remind them of the pleasures of their night of passion.

Puranaanooru – 226

If it had come with covert hatred or overt fury,
or dared to touch him, it wouldn’t have survived;
it must have come as a supplicant bard
and pleaded, the Death that took away
golden garlanded Valavan, the mighty chariot rider
whose army won fierce battles.

செற்றன்று ஆயினும், செயிர்த்தன்று ஆயினும்,
உற்றன்று ஆயினும், உய்வு இன்று மாதோ;
பாடுநர் போலக் கைதொழுது ஏத்தி,
இரந்தன்றாகல் வேண்டும் பொலந் தார்
மண்டு அமர் கடக்கும் தானைத்
திண் தேர் வளவற் கொண்ட கூற்றே.

Poem by Maarokkatthu Nappasalaiyar. She learns of the death of Chola King Kulamuttrathu Thunjiya Killi Valavan (literally Killi Valavan who passed away at Kulamuttram). She is overcome with sorrow. She says how did death conquer the mighty strong king? If death had come directly to fight it would have lost to him. Death must have come as a supplicant and pleaded for his life and the King must have magnanimously given it away.

Golden garland refers to garland made of Yellow Orchid tree flower (ஆத்திப் பூ), the Clan flower of Chola Kings.

Kambaramayanam – 50

Choicest three fruits, pulses submerged in ghee,
thick blocks of curd and sugar, rice hidden in these –
merry buzz of farmers feasting with their kith and kin
food fit for gods, rings through the country.

முந்து முக் கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின்
செந் தயிர்க் கண்டம் கண்டம் இடையிடை செறிந்த சோற்றின்
தம்தம் இல் இருந்து தாமும் விருந்தொடும் தமரினோடும்
அந்தணர் அமுதர் உண்டி அயிறலும் அமலைத்து எங்கும்.

Kamban sings about the wealth and prosperity of Kosala country. Three fruits in Tamil tradition are Mango, Jackfruit and Banana.

Ainkurunooru – 293

With fingers like a fine bunch of fragrant
flame lilies in hills, you close my eyes!
Supple shouldered woman, with pomp of a peacock,
my sweet companion in bed!
Is there any one else in my heart other than you?

சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறுங் குலை அன்ன
நலம் பெறு கையின் என் கண் புதைத்தோயே!
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணைத் தோள்
தோகை மாட்சிய மடந்தை!
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே?

A delightful love poem by Kapilar, from Ainkurunooru (500 short poems). He is waiting for her. She comes behind him and closes his eyes, to see if he guesses correctly or says some one else’s name. He lavishes praise on her – flame lily like fingers, bamboo like supple shoulders, with pomp of a peacock – and says “Will I utter any other name? You are the only one in my heart”.

For sake of readability I have used ‘supple shoulder’ instead of ‘bamboo shoulder’ as in original.

Thirukkural – 1092

Quick stealthy glance is not half the pleasure
of making love, it’s more.

கண்களவு கொள்ளுஞ் சிறுநோக்கம் காமத்திற்
செம்பாக மன்று பெரிது.

Her quick glance at him gives him so much pleasure that he thinks that this is not half the pleasure of making love, it is more than that. Love is in the mind, not just the physical act. So Valluvar stresses on the anticipation and eagerness of love more than the physical act itself.

Kambaramayanam – 10082

Mandodari’s lament on seeing Ravana’s arrow riddled body :

Your famed physique lifted the white flower wearing God’s mountain,
did Rama’s arrows pierce every inch of it, searching for your life?
Thinking your love -that held flower tressed Janaki in heart’s confines-
might still remain, did his arrows enter your body and probe?

வெள் எருக்கஞ் சடைமுடியான் வெற்பு எடுத்த திருமேனி, மேலும் கீழும்
எள் இருக்கும் இடனின்றி, உயிர் இருக்கும்  இடன்நாடி, இழைத்தவாறோ?
“கள் இருக்கும் மலர்க்கூந்தல் சானகியை  மனம் சிறையில் கரந்த காதல்
உள்ளிருக்கும் ‘‘ எனக் கருதி, உடல் புகுந்து, தடவியதோ ஒருவன் வாளி?

After Ravana is felled by Rama, Ravana’s wife Mandodari rushes to the battlefield and laments on seeing her dead husband. His entire body is riddled with Rama’s arrows. Valmiki’s Ramayana describes that his body had so many arrows that it looked like porcupine’s spine.

In Kamban’s Ramayanam, Mandodari weeps saying “you were so strong to lift the mountain abode of Lord Shiva , who wears white crown flowers (எருக்கம் பூ) in his tresses. Did Rama’s arrows pierce every inch of that famed body in search of your life?”

The next sentence is what makes Kamban a poet nonpareil. Mandodari wails, “Did Rama’s arrows probe your entire body to find out whether your love for Sita still remains in your heart? ” She, as Ravana’s wife, had to bear with patience his love for the other woman, Sita. She is aware that Ravana’s love for Sita was so strong that it might still be alive even after his life has left him. When she says that Rama’s arrows searched his opponent’s heart to make sure that love for Rama’s wife doesn’t remain, Rama steps down from God to a mere mortal.

There are two descriptions which I have been unable to translate. Rama’s arrows have entered Ravana’s body without leaving space for even a grain of sesame (எள்). This is not to just show how many arrows Rama had shot. Sesame seeds are part of funeral rituals for Hindus. Rama has shot so many arrows that even a sesame seed cannot stay in Ravana’s body. I settled for a prosaic “every inch”

“flower tressed Janaki” is a pale imitation of “கள்ளிருக்கும் மலர்க்கூந்தல் சானகி”. I couldn’t fit in the honey / intoxicating (கள்ளிருக்கும்) in my translation.  Kamban indulges in word play in this description. Were the flowers in Janaki’s braids intoxicating or the flower braided Janaki was intoxicating and caused the downfall of Ravana?

Kambaramayanam – 2829

Adorning this earth, giving veiled wealth, being of use,
containing many a front, coursing through five landscapes,
crystal clear, pleasantly flowing the right way – scholars’
verse like Godavari the warriors saw.

புவியினுக்கு அணிஆய், ஆன்ற பொருள்தந்து, புலத்திற்று ஆகி
அவி அகத் துறைகள் தாங்கி,  ஐந்திணை நெறி அளாவி,
சவி உறத் தெளிந்து, தண்ணென்  ஒழுக்கமும் தழுவி, சான்றோர்
கவி எனக் கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார்.

This is Kamban describing Godavari river. This poem comes under Surpanakai vadhai padalam (Killing of Surpanaka). After Rama, Sita and Lakshmana enter the Dandakaranya (Chattisgarh today), they cross Godavari River.

Kamban, born in the banks of Cauvery , can’t just say they crossed the river. He has to talk about the majesty of the river. The simile he uses for Godavari river is the Scholar’s verse. On the face of it, it isn’t a straight comparison.Kamban’s mastery of Tamil lets him to compare the river to the verse.

The river is a jewel adorning the earth, it carries lot of hidden wealth, it is of much use to those who have settled in its banks, it has many river fronts for people to access it, it courses through five landscapes – hills, arid lands, meadows, farmland and coast, its waters are crystal clear, and it flows pleasantly along its path.

The scholar’s verse adorns this earth, it has many hidden meanings, beyond sensory pleasures it is also of use, captures various facets of life, contains poems written for all five landscapes, it is clear to understand and flows flawlessly.

Hence Godavari is like a Scholar’s verse.

Thirukkural – 1327

Loser in lover’s tiff wins; that’s
evident while making love.

ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார்; அது மன்னும்
கூடலின் காணப்படும்.

One who pretends to lose in lover’s tiff will gain much more in the love making that follows.

Nattrinai – 359

Her friend’s thought :

As a short horned cow grazing in the slopes
shakes a bunch of flame lilies, pollen is strewn,
startling its calf; the man from those hills
gifted a skirt, made of leaves and flowers;
If she wears it, I fear her mother’s query;
If she returns it, I fear his misery;
Can the skirt, made of rare foliage from his hillside,
where the goddess resides
and even wild goats fear to leap, be left to fade away?

சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டுச் சேதா
அலங்கு குலைக் காந்தள் தீண்டி, தாது உக,
கன்று தாய் மருளும் குன்ற நாடன்
உடுக்கும் தழை தந்தனனே; யாம் அஃது
உடுப்பின், யாய் அஞ்சுதுமே; கொடுப்பின்,
கேளுடைக் கேடு அஞ்சுதுமே; ஆயிடை
வாடலகொல்லோ தாமே-அவன் மலைப்
போருடை வருடையும் பாயா,
சூருடை அடுக்கத்த கொயற்கு அருந் தழையே?

This is another master piece from Kapilar. This poem is written from the point of view of her friend. He has sent a skirt made of leaves and flowers to her through her friend. The friend gives it to her and thinks “If she wears it, I am afraid that her mom will ask how did you get this, who brought this to you. If she returns it I am afraid of seeing his pain. But this skirt is invaluable, made of rare foliage he has gathered with much difficulty. We can’t let it fade away”. Here the skirt is a metaphor for her love. The friend is saying, “don’t let your love fade away, come and ask for her hand in marriage.”

The other metaphor in this poem are the animals –  Cow, calf and wild goat. Her mother, she and him. Now read the poem again. She is still afraid of her mother. He is an impulsive man, roaming around the hills. But her love is so difficult to attain that even the wild goat can’t reach.

The cow metaphor can also be read as  – When the friend gives her the skirt, she stays quiet. The friend thinks like how a cow covered in pollen looks different and startles its calf, she is covered by shyness and hence is not her normal self, thus startling her friend.

Another reading – seeing her clad in a new skirt, her mother is startled; like how a calf is startled seeing its mother covered in pollen from flowers. In this case the metaphor transposes mother/her to calf/cow.

Post Navigation