Old Tamil Poetry

Translations of Tamil Poetic works that span 2000 years

Archive for the category “Epics”

Kambaramayanam – 5338

O’ Ignorant Moon! O’ Shining Moonlight!
O’ Endless Night! O’ Undiminishing darkness!
All of you torment only me;
will you not question the uncaring Archer?


கல்லா மதியே ! கதிர் வாள் நிலவே !
செல்லா இரவே !சிறுகா இருளே !
எல்லாம் எனையேமுனிவீர்; நினையா
வில்லாளனை,யாதும் விளித்திலிரோ ?

Sita is kidnapped and kept imprisoned in Asoka Vanam by Ravana. She is waiting for Rama to come and rescue her. Years have passed and he hasn’t come. She is wailing about her fate. By the time Hanuman comes to Lanka in search of her, she is at the end of her tether.

She laments “O’ Moon, you ignorant fool. O’ Shining moonlight! O’ Night that never ends! O’ darkness that never reduces! All of you are tormenting me in this night time. I think of Rama and wait for him to come and save me. He seems to have forgotten me. He doesn’t care for me. Will none of you go and torment him, the mighty Archer? So that he is removed of me and will come here to save me”

Manimekalai – 26 : 228 -230

If you ask what is virtue, listen carefully –
To provide food, clothes and shelter to all living beings
Is virtue; I haven’t known any other definition

அறம்எனப் படுவது யாதுஎனக் கேட்பின்
மறவாது இதுகேள் மன்உயிர்க்கு எல்லாம் 
உண்டியும் உடையும் உறையுளும் அல்லது 
கண்டது இல்

Manimekalai is a Buddhist Epic and is counted among the 5 great epics of Tamil literature. In this verse Manimekalai advices Aputra, the ruler of Manipallavam Island to rule his country in a righteous manner. “If you ask me what is the virtue of a ruler, I’ll tell you this. Listen carefully. To ensure food, clothes and shelter of all living beings is the virtue of a ruler. I haven’t found any other definition for virtue of a ruler”

அறம் – righteousness / virtue

மறவாது – without fail / carefully

மன் உயிர் – all living beings / humanity

உண்டி – food

உடை – dress

உறை – shelter

Kambaramayanam – 2096

O’ perky bosomed woman!O’ hard to portray beauty!
A tipsy peacock plucks a flame lily
Bud, thinking it is the hood of a snake;
Honeyed jasmines smile at this, look!

ஏந்து இள முலையாளே!
     எழுத அரு எழிலாளே!
காந்தளின் முகை கண்ணின்
     கண்டு, ஒரு களி மஞ்ஞை,
‘பாந்தள் இது’ என உன்னிக்
     கவ்விய படி பாரா,
தேம் தளவுகள் செய்யும்
     சிறு குறுநகை – காணாய்!

After he is exiled by his father, Rama goes to the forest with Sita and Lakshmana. They cross River Ganges and enter the forest. There Rama shows Sita the beauty of forest. A peacock is plucking at Flame lily bud. Jasmine buds are blooming around.

He says, “O’ Sita of perky bosom! It is hard to portray your  beauty! No painter can do justice to thee! Look at the first around us. A peacock looks at a flame lily bud, thinks it is the hood of a snake and plucks it. Looking at its shenanigans, honeyed jasmine buds are smiling at it” 

ஏந்து – upright / perky

இள முலையாள் – tender bosomed woman

எழுத – to paint / portray

அரு – hard

எழில் – beauty

காந்தள் – செங்காந்தள் – Flame Lily

முகை – bud

களி – drunk / tipsy

மஞ்ஞை – peacock

பாந்தள் – snake

உன்னி – think

கவ்வி – pluck

தேம் தளவு  – honeyed jasmine

குறு நகை – short laugh / smile

Silappathikaaram – 2.3.184-188

As if long stemmed purple lilies and lotus
knew for sure the misery of separation
that awaited the lady and her husband,
bees wailed mournfully shedding tears
and the flowers quivered in sorrow

கருநெடுங் குவளையும் ஆம்பலும் கமலமும்
தையலும் கணவனும் தனித்துறு துயரம்
ஐய மின்றி அறிந்தன போலப்
பண்ணீர் வண்டு பரிந்தினைந் தேங்கிக்
கண்ணீர் கொண்டு காலுற நடுங்கப்

Kovalan and Kannagi have walked all the way from KaveripPoomPattinam to Madurai, planning to restart their lives. They have crossed the Vaigai River and are at the outskirts of Madurai. They are walking around the moat before the city. Gentle breeze sways the lilies and lotus flowers in water. Bees are buzzing around the flowers. Dew drops cover the petals.

Ilango adikal the poet uses this imagery to foretell the fate that awaits them in the city. Something disastrous is going to happen to them and they will be separated forever. (Kovalan will be mistaken for a thief and ordered to be killed by the King). So he says the flowers seemed to know the disastrous fate that awaited the innocent couple. Bees felt sorry for them and sand in mournful tunes. Dew drops were like tears shed by the bees. Knowing the fate that awaited the couple, the flowers swayed in sorrow.

I am not sure of numbering of the lines. This verse occurs in Maduraik Kaandam (2nd Part), Purancheri Irutha Kaadhai (3rd Chapter), lines 184-188. Hence I numbered with that in mind.

கருங்குவளை – purple lily
நெடு – long (stemmed)
ஆம்பல் – water lily
கமலம் – lotus
தையல் – woman / lady
தனித்து – separated
உறு துயரம் – feel misery
ஐயமின்றி – ஐயம் + இன்றி – without doubt
பண் – tune
வண்டு – water bees
பரிந்து – felt sorry
இனை – grief
ஏங்கி – cry
கண்ணீர் – tears

Kundalakesi – 9

Death of our embryonic stage, death of our childhood,
Death of our adolescence, death of our passionate youth –
Dying repeatedly is the norm; same awaits us at old age too;
As we are dying everyday, why not we cry for ourselves too?

பாளையாம் தன்மை செத்தும்
பாலனாம் தன்மை செத்தும்
காளையாம் தன்மை செத்தும்
காமுறும் இளமை செத்தும்
மீளும்இவ் இயல்பும் இன்னே
மேல்வரு மூப்பும் ஆகி
நாளும் நாள் சாகின்றாமால்
நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ!

Kundalakesi is one of the five great epics of Tamil literature. Three of these are Jainism based (Seevaka Sinthamani, Silappathikaaram, Valayaapathi) and two are Buddishm based (Manimekalai and Kundalakesi). Kundalakesi is estimated to have been written before 5th Century AD. Only 19 of the 99 verses of Kundalakesi are available today.

It is about Kundalakesi, daughter of a rich merchant in Puhar, who falls in love with a thief Kaalan about to be beheaded. Her father pleads with the King and saves Kaalan from death. After marriage one day she playfully calls him thief. Enraged by this , he plans to kill her and takes her to a mountain peak to push her down. When he tells this to her, she requests him to let her go around him three times as worship before being killed. He agrees. She goes behind him and pushes him down , killing him. Then she repents and becomes a Buddhist monk. She defeats Jain and Hindu scholars in theological debates.

In this poem, the poet talks about impermanence of life. “We cry for the death of our near and dear ones. But we ourselves are dying every day. Every stage of our life entails death of the previous stage. We are a fetus in our mother’s womb. Once we are born, the fetus dies. Then our childhood dies when we become young adults. Which again dies when we become passion driven youth. That stage too dies. Death repeats itself in our life. That is the norm. What is more, it is death that awaits us in our old age too. As we are dying every day, why do we not cry for ourselves? It is pointless to cry for the death of near and dear ones”

பாளை – embryo / fetus
தன்மை – nature
பாலன் – toddler / child
காளை – young adult
காமுறும் – becoming passionate
இளமை – youth
மீளும் – repeatedly
இயல்பு – nature
இன்னே – இனிமேல் – in future
மூப்பு – old age
சாகின்றாமால் – செத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆதலால் – as we are dying
என்னோ – why?

Kambaramayanam – 4307

O’ creeper swaying gently in the monsoon winds,
you enter my soul and taunt me with your blooms;
Like the waist of my radiant faced beloved do you sway;
Tell me, are you trying to weaken my soul away?

மழை வாடையொடு ஆடி, வலிந்து, உயிர்மேல்,
நுழைவாய்; மலர்வாய் நொடியாய் – கொடியே! –
இழை வாள் நுதலாள் இடைபோல் இடையே
குழைவாய்; எனது ஆவி குழைக்குதியோ?

After Sita has been kidnapped by Ravana, Rama and Lakshmana go in search of her in the forest. With the arrival of monsoon, everything Rama sees reminds him of Sita. In this set of verses of he laments nature that reminds him of his beloved. Here he looks at the creeper gently swaying in the monsoon wind and that reminds him of her slender waist.

“O’ Creeper! You sway in the rain bearing monsoon winds and that sight enters my parched soul. You taunt me with fresh blooms in your stalks while I pine for Sita. You sway back and forth like the waist of my Sita, she whose forehead is radiant and adorned with jewels. You swing harmoniously this way and that way. Tell me! By reminding me of her, are you trying to torment and weaken my soul, turning it to a pulp?”

“Weaken away” is a poor translation of குழைக்குதியோ which literally means “turning to mush”. I might change this when I get a better phrase. If you can read Tamil, utter this phrase ”குழைவாய்! எனது ஆவி குழைக்குதியோ” and relish the alliteration of your language.

மழை – rain
வாடை – cool northerly wind
வலிந்து – sway
மலர்வாய் – you bloom
நொடியாய் – Tell me
இழை – jewelled
வாள் நுதல் – radiant forehead
இடையே குழைவாய் – swing / sway back and forth
குழைக்குதியோ – turning to mush

Kambaramayanam – 5278

Ravana pleading his love to Sita in Asoka Vanam

Many todays have passed; many tomorrows have passed;
Yet this is the mercy you offer me;
Will you become one with me
Only after I pass away
Killed by the misery you cause me?
Tell me, O’ Woman whose reddened eyes cause me grief,
Swinging back and forth to your ear rings.

இன்று இறந்தன நாளை இறந்தன
என் திறம் தரும் தன்மை இதால்; எனைக்
கொன்று இறந்தபின் கூடுதியோ? குழை
சென்று இறங்கி மறம் தரு செங்கணாய்!

After Ravana has carried Sita away to Lanka, he has her imprisoned in Asoka Vanam. Hanuman is sent by Rama to find Sita. After reaching Lanka, Hanuman searches around and finally find Sita in Asoka Vanam. While he is there, Ravana comes to plead his love to Sita. That’s where this verse appears.

Ravana tells Sita, “I have waited for many days thinking today will be the day you will accept my love. I have waited for many days thinking hopefully tomorrow will be the day you will accept me. Yet you haven’t accepted my love. This is the mercy you have shown me. Will you unite with me only after you kill me by the pain caused by your refusal? You have been shedding tears thinking of Rama. Hence your eyes are reddened. Frightened on seeing me, those eyes swing back and forth all the way to your ear rings. This is causing me further grief.”

As you can see, Kamban uses sparse words to capture this emotion. I have had to elaborate in my translation to capture all that brevity.

இறந்தன – passed away / die
திறம் – mercy
கூடு – join / unite
குழை – ear ring
மறம் – pain
செங்கணாய் – red eyed woman

Kambaramayanam – 4464

“Those who give up their vices consciously
Will be freed from cycle of rebirth”
Proclaim faultless philosophers and scriptures;
Yet, removing the wiggling worms from toddy,
I drink and find (false) solace in it,
Like those who put out fire by pouring oil in it.

“‘தெளிந்து தீவினையைச் செற்றோர்
         பிறவியின் தீர்வர் “ என்ன,
விளிந்து இலா உணர்வினோரும்,
         வேதமும், விளம்பவேயும்,
நெளிந்து உறை புழுவை நீக்கி
        நறவு உண்டு நிறைகின்றேனால்
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை
       நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின்.

Rama agrees to help Sugreevan defeat his brother Vali in return for Sugreevan helping him find Sita. Rama kills Vali and Sugreeva is made King. He forgets his promise to Rama and indulges in revelry. Rama gets angry and sends Lakshmana to enquire. Seeing an angry Lakshmana marching towards the fort, Angadan goes and wakes up Sugreevan. Sugreevan lies senseless. So Angadan asks Hanuman to help out. Hanuman send Tara and other women to stop Lakshmana since he knows Lakshmana won’t fight women. As Tara explains that Sugreevan has sent spies all over in search of Sita, Lakshmanan cools down a bit. Then Hanuman comes and assuages him. Angadan goes again to wake up Sugreevan. Sugreevan wakes up this time and asks why wasn’t he informed earlier of Lakshmana’s arrival. Angadan says “You were drunk senseless when I tried to wake you up”. Sugreevan castigates himself miserably in this verse.

“Wise men have said that those who have thought through worldly matters and decided to give up their vices will be freed from cycle of rebirth. Scriptures too say the same. Yet even after knowing all this, I still gave in to this vice of drinking. See this toddy. Worms wiggle at its surface. Still I removed those worms and drank myself seeking false contentment. My action is like that of one who sees his house on fire and tries to put it out with oil. It will only burn more”

தெளிந்து – who think and decide / consciously
தீவினை – vices
செற்றோர் – those who give up
பிறவியின் தீர்வர் – escape birth cycle
விளிந்து இலா – fault less
வேதம் – Vedas / scriptures
விளம்ப – say
நெளிந்து – wiggling
உறை – reside
புழு – worm
நறவு – toddy
நிறைகின்றேன் – become content
அளிந்து – blazing
அகத்து எரியும் – burns at home
நெய் – oil
அவி – put out

Kambaramayanam – 3841

Her red painted toes
are corals in her lotus like feet;
She resides forever
in the blooming lotus that’s my heart;
Blossoms adorn her glorious dark braids;
O’ dark blue lily, you are like her eyes!
Then why do you torment me
With the poisonous spread that’s your smile.

பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம்
பவளம் பூத்த அடியாள் என்
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின்
நிலையம் பூத்தாள், நிறம் பூத்த
மஞ்சு பூத்த மலர் பூத்த
குழலாள் கண்போல் மணிக் குவளாய்!
நஞ்சு பூத்தது ஆம் அன்ன
நகையால் என்னை நலிவாயோ.

Rama and Lakshmana search the forest after Sita has been kidnapped by Ravana. During their search they come to Pampa Lake in Kishkinta. The lake is full of Lotuses. They decide to stay there for the night. The lake and the lotuses remind Rama of Sita. He laments over losing her.

He looks at the blue water lily and says “O’ dark blue water Lily! You are like the eyes of my Sita. She whose red painted toes look like corals grown out of her lotus like soft feet.; she who forever resides in the blooming Lotus of my heart; she whose hair is dark like clouds and is beautifully adorned with flowers.  But her eyes would look at my pleasantly with love. But your smile (bloom) is like spreading poison that torments me by reminding of her. Why do you torment me so?”

Sita is the incarnation of Lakshmi who is depicted seated on a Lotus. So Rama says, she forever resides in the Lotus that is my heart.

The Tamil verse uses the word ‘பூத்த’ with multiple meanings – blooming, spreading, applied, growing. This gives a beautiful cadence when you read it out loud.

பஞ்சு பூத்த விரல் – செம்பஞ்சுக்குழம்பு ஊட்டிய விரல் – red painted toes
பதுமம் – Lotus
பவளம் பூத்த அடி – coral growing feet
என் நெஞ்சு பூத்த தாமரை – blooming lotus that’s my heart
நிலையம் பூத்தாள் – she who resides forever
நிறம் பூத்த – filled with (dark) colour, like clouds
மஞ்சு பூத்த – full of beauty / glorious
மலர் பூத்த குழலாள் – she whose hair is adorned with flowers
மணிக் குவளாய் – gem (dark blue) lily flower
நஞ்சு – posion
நகை – smile
நலிவாயோ – will you torment

Kambaramayanam – 3870

“Don’t his words show that there’s no skill in this world
that he hasn’t mastered, Nor Vedas he hasn’t grasped?
O’ my archer brother, Who’s this master of words?
Is he Brahma, the creator? Or the bull riding Lord*?”

*bull riding Lord – Lord Shiva

இல்லாத உலகத்து எங்கும், இங்கு இவன் இசைகள் கூரக்
கல்லாத கலையும், வேதக் கடலுமே” என்னும் காட்சி
சொல்லாலே தோன்றிற்று அன்றே? யார்கொல் இச் சொல்லின்செல்வன்? –
வில் ஆர்தோள் இளைய வீர! – விரிஞ்சனோ? விடைவலானோ?

This verse is Rama praising Hanuman at first sight. Rama and Lakshmana enter the Kishkinta forest in search of Sita. Sugreeva who is hiding from his brother in the forest, despatches Hanuman to find out who these two are. Hanuman is captivated by Rama at first sight. He introduces himself and asks Rama who they are.

Rama too is pleased with the way Hanuman spoke. He says to Lakshmana, his younger brother “O Lakshmana, carrying a bow in your shoulders! Did you hear his words? It sounds like there is no skill he has not mastered in this world, nor any Vedas he has not understood. He is such an erudite person. Who is he? Is he the four faced Brahma, the creator of all beings in this wold? Or is he Lord Siva who rides a bull?”

இல்லாத உலகத்து எங்கும் – There’s nothing in this world
இசைகள் கூர – புகழ் மிக்க – flawlessly / mastered
கல்லாத கலை – skill not learned
வேதக் கடல் –  Sea of Vedas (scriptures)
சொல்லின் செல்வன் – erudite / master of words
வில் ஆர் தோள் – carrying bow in shoulder
இளைய வீர – young warrior
விரிஞ்சன் – Brahma, the creator
விடை வலான் – Bull Master / Lord Shiva who rides a bull

Post Navigation