Old Tamil Poetry

Translations of Tamil Poetic works that span 2000 years

Thirukkural – 798


Do not think thoughts that diminish the spirit;
Nor befriend those who forsake friends in distress.

உள்ளற்க வுள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்க ணாற்றறுப்பார் நட்பு.

உள்ளற்க, உள்ளம் சிறுகுவ! கொள்ளற்க,
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு!

What we think are what we are. So do not even think of doing things that diminishes one’s heart and weakens the spirit. Similarly do not have the friendship of those who will cut their friends off in times of distress.

உள்ளற்க – உள்ளுதல் வேண்டாம் – Don’t think
உள்ளம் – heart / spirit
சிறுகுதல் – diminish
கொள்ளற்க – கொள்ள வேண்டாம் – Do not have
அல்லற்கண் – அல்லல் வரும் நேரம் – times of distress /adversity
ஆற்றல் அறுப்பார் – cut off support – abandon / forsake

Kambaramayanam – 1430

(When Dasaratha informs his ministers of his decision to make his son Rama the new King)

As the broad-shouldered King told them so,
Their hearts bubbled over with joy; At the same time,
Their hearts cried in agony at his proposed departure;
Like a cow that yearns for both its calves and not let one go.

திரண்ட தோளின னிப்படிச் செப்பலுஞ் சிந்தை
புரண்டு மீதிடப் பொங்கிய வுவகைய ராங்கே
வெருண்டு மன்னவன் பிரிவெனும் விம்முறு நிலையால்,
இரண்டு கன்றினுக் கிரங்குமோ ராவென விருந்தார்.

திரண்ட தோளினன் இப்படிச் செப்பலும், சிந்தை
புரண்டு மீதிடப் பொங்கிய உவகையர், ஆங்கே
வெருண்டு, மன்னவன் பிரிவு எனும் விம்முறு நிலையால்,
இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என இருந்தார்.

After Rama’s marriage, Dasaratha decides that he has had enough of being a King and decides to hand over the crown to his son and renounce the world. So he calls his ministers and informs them of his decision. In this verse, Kamban explains the situation of the ministers. When they hear Rama is going to be the next king, they are joyous and look forward to his rule. At the same time, they feel sad at the proposed departure. Their hearts are torn between this joy and sorrow. They are like a cow that wants to keep both its calves and not let one go.

The simile இரண்டு கன்றினுக்கு இரங்கும் ஓர் ஆ என – like a cow that yearns to keep both its calves (and not let one go) makes this a stand out poem for me.

செப்புதல் – Told
சிந்தை புரண்டு – heart bubbling over
உவகை – joy
வெருண்டு – agony
பிரிவு – separation
விம்முதல் – cry
இரங்கும் – yearn
ஆ – cow

Thevaaram – 6.062.1

How affectionate our mother, father, kith and kin are;
Which of them will be with us?
Which wealth we accrue will support us?
There is none to help us once we die;
They will just light the pyre and walk away;
Oh
Lord of Thiruvanaikaa where perennial Ponni river flows!
Embodiment of Wisdom! My father!
Will I ever suffer from grief
If I attain a place at your Golden feet!

எத்தாயர் எத்தந்தை எச்சுற்றத்தார்
  எம்மாடு சும்மாடாம் ஏவர் நல்லார்
செத்தால்வந் துதவுவார் ஒருவ ரில்லை
  சிறுவிறகால் தீமூட்டிச் செல்லா நிற்பர்
சித்தாய வேடத்தாய் நீடு பொன்னித்
  திருவானைக் காவுடைய செல்வா என்றன்
அத்தாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
  அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.

In this poem from Thevaaram (part of Saivite Canon, hymns praising Lord Shiva) Appar the poet prays to Lord Shiva at the town of Thirvanaikaa, a town at the banks of Ponni (Cauvery) River. He pleads to the lord saying “All relation ships in this world, however affectionate they are to us, who really is for us? Father, mother, relatives – can any of them really be with us? The wealth we accrue in our life time, will it be able to support us? No. Once we die, there is no one for us. They will light our pyre and walk away even before it burns down. So the only person for me is you My lord. You are the embodiment of all wisdom. You are my father. If I attain a place at your golden fee, will I ever suffer from grief ever”

In Tamil just the word எ stands for – ”எத்தனை (சிறந்த) – how much” . Bringing that brevity into English was tough.

எ – எத்தனை – how much
தாயர் – Mothers (including birth mother and nannies)
சுற்றத்தார் – relatives
மாடு – செல்வம் – wealth
சும்மாடு – support
ஏவர் – who
நல்லார் – good for us
செல்லா நிற்பர் – சென்று விடுவர் – will walk away
சித்து – wisdom / Knowledge
வேடத்தாய – வேடம் பூண்ட – Playing the role of / Embodiment
நீடு பொன்னி – flowing Ponni river (Cauvery River)
அத்தா – தந்தை – father
அல்லகண்டம் – grief / misery
என் செய்கேனே – what will I do (I won’t suffer)

Thirukkural – 368

Those who are free of desire will be free of misery;
If one is desirous though, misery grows more and more.

அவாவில்லார்க் கில்லாகுந் துன்பமஃ துண்டேற்
றவாஅது மேன்மேல் வரும்.

People who have given up desire will not have misery in their life. But if desire is present in one’s life, misery will keep growing more and more.

அவா – wish / desire
இல்லார்க்கு – one who doesn’t have
இல்லாகும் – will become nil
துன்பம் – misery
அஃது – That
உண்டேல் – if present

தவா – without reducing
மேண்மேல் – more and more

Thirukkural 787

To stop one from ruin and guide them on to the right path,
And to suffer along with one in distress, is friendship.

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.

A good friend will stop one from ruinous actions and guide them on to the right path. Also in times of distress, they will share the suffering of their friend like their own. This defines a good friend.

அழிவு – Ruin / distress
நீக்கி – remove / stop
ஆறு – (Right) way
உய்த்து – to guide
அல்லல் – suffering
உழப்பது – suffer

Thirukkural – 616


Efforts put in will make one wealthy;
Lack of effort will bring in poverty.

முயற்சி திருவினை யாக்கு முயற்றின்மை
யின்மை புகுத்தி விடும்.

முயற்சி-திருவினை ஆக்கும்; முயற்று இன்மை
இன்மை புகுத்திவிடும்.

Untiring efforts put in to do one’s duty will make them wealthy. If one is lazy and does not out in required effort, it will bring in poverty in their life.

Thiruvalluvar plays with the word இன்மை. Which means absence/lack/poverty. 

முயற்சி – effort
திரு – wealth
வினை – work
இன்மை – Lack / Poverty. http://www.oldtamilpoetry.com

Thirukkural 1211

The dream that brought my lover’s message,
What feast can I offer it?

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்
கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

He has gone away for a long time and she is pining for him. In her sleep she dreams that he has sent a message to her about his arrival. So she tells her friend, “The dream brought me a message from my lover and revived my spirits. What feast shall I prepare to offer my thanks to it?”

தூது – message
யாது – what
விருந்து – feast

Thirukkural 1206

Thinking of days when I was one with him, do I live;
How else can I still be alive?

மற்றியா னென்னுளேன் மன்னோ அவரொடியா
னுற்றநா ளுள்ள வுளேன்.

மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ! அவரொடு யான்
உற்ற நாள் உள்ள, உளேன்.

He has been away a long time.She pines for him and becomes pale. Her friend asks her to forget him as it is not good for her health . She replies, “The only reason I’m alive is by remembering those days of bliss when we were embracing each other. What else keeps me alive?”

Thirukkural 922

Don’t drink Toddy! If one drinks, let him drink
Who doesn’t bother about what wise men think.

உண்ணற்க, கள்ளை! உணில், உண்க, சான்றோரான்
எண்ணப்பட வேண்டாதார்!

Thiruvalluvar admonishes those who drink. He says only if one isn’t bothered about losing esteem in wise men’s eye, shall he drink.

Thirukkural 385

One who creates avenues of growth, earns wealth, safeguards it,
And shares it as required, is an able ruler.

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்லது அரசு

Thiruvalluvar defines what are the hallmarks of a good ruler. One who creates (avenue of growth), earns (wealth through that), safeguards (the earned wealth) and shares (for the development of hos country) is an able ruler. As with most Kurals, I had to be elaborate in translation, compared to the brevity of the original.

Post Navigation