Old Tamil Poetry

Translations of Tamil Poetic works that span 2000 years

Thirukkural – 1082

This stunning looker looking back at my ogling gaze
is like a mighty war goddess bringing an army too.

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.

In the previous couplet, he first sees her and is perplexed whether she is a celestial or a splendid peacock or a human. She looks back at him. Now he is sure that she is a human being. He says, “Her beauty alone is enough to knock me out. On top of that she returns my stare and looks back at me. It is like a mighty war goddess who can win a victory on her own, bringing additional armies too to battle”. Her beauty is equated to war goddess and her looking back is equated to additional armies. Ogling is implied in the original verse, not explicit.

நோக்கினாள் – நோக்குமாறு வனப்பாய் இருப்பவள் – Beautiful / looker
நோக்கெதிர் – நோக்கு எதிர் – opposite (to my) gaze
நோக்குதல் – looking
தாக்கணங்கு – தாக்கும் அணங்கு -mighty war goddess
தானை – army
கொண்டன்னது – like bringing

நோக்கினாள் is interpreted by some commentators as ‘one whom I saw’ – என்னால் நோக்கப்பட்டவள். In that case the first line will read as “This girl whom I saw looking back at my ogling gaze..”

Nanmanik Kadigai 82

 

If you give, give food to the needy;
If you give up, give up affinity to earthly life;
If you aid, aid the needy among your kin;
If you destroy, destroy your anger.

கொடுப்பின் அசனங் கொடுக்க விடுப்பின்
உயிரிடை ஈட்டை விடுக்க எடுப்பிற்
கிளையுட் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின்
வெகுளி கெடுத்து விடல்.

அசனம் – food
ஈடு – attachment / affinity
எடுப்பு – lift up / aid
கிளை – relative / kin
வெகுளி – anger

Thirukkural – 1288

Though it causes shameful misery, dear to the reveler is toddy;
You rogue, so is your chest to me!

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக் 
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.

This couplet is in the chapter ‘Desire for reunion’ – ‘புணர்ச்சி விதும்பல்’. He has been away for long and is now back. She was angry with him for deserting her, but now that he is back all her anger vanishes. She says, “Though toddy makes one behave shamelessly and causes misery, it is still desired by the reveler. Similarly, though I remember the untold misery you have caused me, you rogue, I still desire to embrace your chest”

இளி – shame
இன்னா – misery
களித்தார் – reveler
கள் – toddy
கள்வ – rogue

Kambaramayanam – 3841

Her red painted toes
are corals in her lotus like feet;
She resides forever
in the blooming lotus that’s my heart;
Blossoms adorn her glorious dark braids;
O’ dark blue lily, you are like her eyes!
Then why do you torment me
With the poisonous spread that’s your smile.

பஞ்சு பூத்த விரல் பதுமம்
பவளம் பூத்த அடியாள் என்
நெஞ்சு பூத்த தாமரையின்
நிலையம் பூத்தாள், நிறம் பூத்த
மஞ்சு பூத்த மலர் பூத்த
குழலாள் கண்போல் மணிக் குவளாய்!
நஞ்சு பூத்தது ஆம் அன்ன
நகையால் என்னை நலிவாயோ.

Rama and Lakshmana search the forest after Sita has been kidnapped by Ravana. During their search they come to Pampa Lake in Kishkinta. The lake is full of Lotuses. They decide to stay there for the night. The lake and the lotuses remind Rama of Sita. He laments over losing her.

He looks at the blue water lily and says “O’ dark blue water Lily! You are like the eyes of my Sita. She whose red painted toes look like corals grown out of her lotus like soft feet.; she who forever resides in the blooming Lotus of my heart; she whose hair is dark like clouds and is beautifully adorned with flowers.  But her eyes would look at my pleasantly with love. But your smile (bloom) is like spreading poison that torments me by reminding of her. Why do you torment me so?”

Sita is the incarnation of Lakshmi who is depicted seated on a Lotus. So Rama says, she forever resides in the Lotus that is my heart.

The Tamil verse uses the word ‘பூத்த’ with multiple meanings – blooming, spreading, applied, growing. This gives a beautiful cadence when you read it out loud.

பஞ்சு பூத்த விரல் – செம்பஞ்சுக்குழம்பு ஊட்டிய விரல் – red painted toes
பதுமம் – Lotus
பவளம் பூத்த அடி – coral growing feet
என் நெஞ்சு பூத்த தாமரை – blooming lotus that’s my heart
நிலையம் பூத்தாள் – she who resides forever
நிறம் பூத்த – filled with (dark) colour, like clouds
மஞ்சு பூத்த – full of beauty / glorious
மலர் பூத்த குழலாள் – she whose hair is adorned with flowers
மணிக் குவளாய் – gem (dark blue) lily flower
நஞ்சு – posion
நகை – smile
நலிவாயோ – will you torment

Thirukkural – 600

Resolute will is one’s real strength; those who lack it
Are just trees, only their form is human.

உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை; அஃது இல்லார்
மரம்; மக்கள் ஆதலே வேறு.

 

A person’s real strength is the strength of his spirit. Those who lack that strength ar just like trees. Only difference between trees and them is they are in human form.

உரம் – strength
உள்ள வெறுக்கை – big heart / resolute will

 

Thiruppavai – 30

How moon like radiant faced young girls prayed to Krishna –
Who helped churn the ship laden milky ocean –
And had their desire fulfilled in his abode,
Is sung in thirty Sangam Tamil verses by Kodhai,
The fresh lotus garland wearing daughter
Of famed Srivilliputtur’s renowned Pattar*;
Those who recite this without fail here
Will receive the blessings of the strong four-armed,
Red eyed, bright faced Thirumal everywhere and be blissful!

*Pattar – priest

வங்கக் கடல்கடைந்த மாதவனை கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேய்இழையார் சென்றுஇறைஞ்சி
அங்கப் பறைகொண்ட ஆற்றை அணிபுதுவைப்
பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான்
கோதைசொன்ன சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே
இங்குஇப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைதோள்
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள்பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.

The story of young herder clan girls praying to Krishna, who helped Devas churn the milky ocean and obtain the elixir, and how the girls wishes were fulfilled is sung in thirty beautiful verses by Kodhai (Andal). Andal was the daughter of Periyalwar, the renowned Pattar (priest) of famous Srivilliputur. (She used to secretly wear the garland meant for the God before it was put on him. Hence it is mentioned here as garland wearing daughter of Pattar)

Those who recite these thirty verses without fail in this world will received the blessing of mighty Thirumal in all the worlds and be blissful.

வங்கம் – ship
கடைந்த – churned
மாதவன், கேசவன் – Kesavan, Madhavan -names of Krishna
திங்கள் – Moon
திருமுகம் – bright face
சேயிழை – fine jewelery wearing girls
இறைஞ்சி – plead / pray
பறை கொண்ட – desire fulfilled
அணி புதுவை – famed Srivilliputtur
பைங்கமலம் – frehs Lotus
தண் – cool
தெரியல் – garland
பட்டர் பிரான் – renowned priest
கோதை – Kodhai (Andal)
தப்பாமே – தப்பாமல் – without fail
பரிசுரைப்பார் – பரிசு + உரைப்பார் – recite (in the same manner)
ஈர் இரண்டு – two times two – four
மால் வரை தோள் – mountain like shoulder (strong)
செம்கண் – red eye / fine eye
திருமுகத்து – bright faced

Thiruppavai – 29

Listen to the reason why we come at dawn,
To worship you and hail your lotus feet;
You having born in our cattle herders clan,
Cannot go without accepting our humble services;
This is not for the boons you grant us today, Govinda!
We shall be your kith and kin forever, in all your avatars;
We are bound to serve only you;
Break all other passions of ours, My Lord!

சிற்றஞ்சிறு காலே வந்து உன்னை சேவித்து, உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்;
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது;
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா;
எற்றைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன் தன்னோடு
உற்றோமே ஆவோம்; உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்;
மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று — ஏலோர் எம்பாவாய்.

The girls tell Krishna, “Why do you think we came before daybreak on all these days, praying to you and hailing your Lotus feet?Listen to the reason Krishna! You blessed our cattle herder clan by being born amidst us. We will not let you go without accepting our humble services to you.

Don’t think we do all this for the boons you grant us today. Our relationship with you is forever. It will be there in all the seven lives of us. We are bound only to you. Please break any other passion that consumes us, Krishna”

சிற்றஞ்சிறு காலை – early morning / dawn
சேவித்து – worship
பொற்றாமரை அடி – golden lotus feet
பெற்றம் – cattle
குற்றேவல் – simple services
கொள்ளாமல் – without accepting
இற்றை – Today
பறை – drum (metaphor for boon)
எற்றைக்கும் – forever
ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் – மீண்டும் மீண்டும் எழும் பிறவி – rebirth / avatar (as per PBA commentary)
உற்றோம் – உறவினர் – kith and kin
ஆட்செய்வோம் – enslaved / bound
மற்றை- other
காமங்கள் – passions
மாற்று – Change / break

Thiruppavai – 28

We are from simple herders clan who follow milch cows
to their grazing lands and eat while they graze;
We are blessed that you were born into our clan,
O’ faultless Govinda! Our bond with you
Cannot be broken, even if we try to;
We, naive young girls, called you by name
and indulged in banter, because of our love;
Don’t be angry with us O’ God, grant us our wish!

கறவைகள் பின்சென்று கானம்சேர்ந்து உண்போம்
அறிவுஒன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உந்தன்னைப்
பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாம்உடையோம்
குறைஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு
உறவேல் நமக்குஇங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை
சிறுபேர் அழைத்தனமும் சீறி அருளாதே
இறைவாநீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய்.

On 27th day of Margazhi, their vows are over and the girls relish a feast. This is the 28th day’s verse. The girls tell Krishna that the simple minded herder clan is blessed that he was born into their clan. Their bond with him is forever. It cannot be broken even if either of them want to.

Then they apologize for calling him by name even though they know that he is a God. They say we called you by your mortal name and indulged in banter only because of our love. So don’t get angry with us. Please grant us our wish (of being one with you).

கறவை – milch cow
கானம் – forest / grazing land
அறிவு ஒன்றும் இல்லாத – guileless / simple
ஆய்க்குலம் – ஆயர் குலம் – herder clan
ஒழிக்க ஒழியாது –  (even if we try to) break, cannot be broken
அறியாத பிள்ளைகள் – naive girls
சிறுபேர் – mortal name
அழைத்தனமும் – called you (and bantered)
சீறி அருளாதே – don’t get angry
பறை – drum (metaphor for wish)

Thiruppavai – 27

O’ Govinda who wins over those who oppose you!
These are the rewards we get by singing your praise;
Bangles and amulets appreciated by one and all,
Hoops and ear rings and anklets,
new clothes and finery shall we wear!
Pouring ghee on top of milk-rice combo,
And relishing it as it trickles down the elbow;
We shall enjoy all these in your company, my Lord!

கூடாரை வெல்லும்சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறைகொண்டு யாம்பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச் சூடகமே
தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம்அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன்பின்னே பாற்சோறு
மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

Thiruppavai – 26

O’ Gem hued Lord! If you ask what we need
to practice our Margazhi vows as mandated by our elders –
Milky white conches that make the whole world quake
With their booming sound, like your Panchajanyam*;
Broad and wide rawhide drums; Servitors to sing your hymns;
Radiant lamps, Pennants and Awnings;
Grant us these O’ Lord who survived the deluge
as an infant floating on a Banyan tree leaf!

*Panchajanyam – Krishna’s conch

மாலே மணிவண்ணா மார்கழிநீ ராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பால்அன்ன வண்ணத்துஉன் பாஞ்ச சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பா டுடையனவே
சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலின் இலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய்.

In this verse, the girls request Krishna to grant things they need to complete their vows. “O’ Krishna, dark gem hued Lord! Our revered elders have mandated us to practice our Margazhi bathing vows. For this purpose, we need the following. We need milky white conches which make the whole world tremble as your own conch Panchajanyam does. We will blow these and walk the streets early morning to wake up people to sing your praise.

We need broad and wide rawhide drums to sound as we continue to your temple. We need servitors who sing your hymns. We want radiant lamps to light our way, Flags to announce our arrival, Awnings to protect us from the early morning dew. O’ Krishna, you survived the deluge as an infant floating on a Banyan tree leaf. Please grant us all these”

ஆலிலையாய் – ஆல் இலை மேல் இருந்தவனே – ‘Krishna, who survived the deluge as an infant floating on a Banyan tree leaf’. Perils of translating old texts – where a single word translates to a sentence 🙂

மால் – Thirumal
மணிவண்ணன் – dark gem colored Lord (Krishna)
மேலையார் – revered elders
கேட்டியேல் – if you ask
ஞாலம் – world
முரல் – make noise / sound
சங்கங்கள் – சங்குகள் – conches
பாடு உடையன – have enough space (broad)
சாலப் பெரும் – broad and big
பறை – rawhide drum
பல்லாண்டு இசைப்பார் – திருப்பல்லாண்டு பாடுபவர்கள் – அரையர் – servitors who sing hymns
கோல விளக்கு – bright light
விதானம் – covering / awning
அருள் – grant

Post Navigation