Old Tamil Poetry

Translations of Tamil Poetic works that span 2000 years

Archive for the month “December, 2017”

Thirukkural – 305

To guard oneself, one should guard against anger!
If not guarded, anger will kill the angry person himself.

தன்னைத் தான் காக்கின், சினம் காக்க! காவாக்கால்,
தன்னையே கொல்லும், சினம்.

Puranaanooru – 185

Wagon of governance that drives the world
with wheel and axle joined together,
will have a smooth path without obstacles
if wagoner is skillful; if he’s inept in driving,
it will get mired in slush of enmity daily,
bringing more and more misery.

கால்பார் கோத்து ஞாலத் தியக்கும்
காவற் சாகா டுகைப்போன் மாணின்
ஊறின் றாகி யாறினிது படுமே
உய்த்த றேற்றா னாயின் வைகலும்
பகைக்கூ ழள்ளற் பட்டு
மிகப்பஃறீநோய் தலைத்தலைத் தருமே.

This poem written by King Thondaiman Ilanthirayan, advises a ruler on how to rule his country with movement of wagons as a metaphor. Movement in the world happens when wheel and axle are joined together. It is similar to how a ruler rules his country. If the ruler who directs his country’s progress is skillful, the path ahead will be smooth with no obstacles. But if he is weak and indecisive in driving the country forward, its progress will get mired in the slush of enmity often and will create much misery to his subjects.

The first part of the poem was tough to translate. Some commentaries explained it as “Like how wheel and axle joined together drive a vehicle, does movement in the world occur. So the king who drives the wagon of governance..” But the source poem doesn’t have the word ‘போல்’ – ‘like’ for it to be treated as a simile. Other commentaries treat it as a metaphor “Wagon of governance that’s driven in the world with wheel and axle together..”. I have followed this. However what do wheel and axle stand for in the metaphor is not clear. Or may be ‘Wagon of governance’ and movement of vehicles is equated in the metaphor with ‘wheel and axle’ treated as they are.

Such ambiguity is what makes it a pleasure to read and interpet the classics.

கால் – Wheel
பார் – Axle
கோத்து – joined
ஞாலம் – world
இயக்கும் – operate
காவல் – guard / governance
சாகாடு – Wagon
உகைப்போன் – driver / wagoner
மாண் – skillful / great
ஊறு – obstacle
இன்றி – without
இனிது – smooth
உய்த்தல் – to drive
தேற்றுதல் – making clear / decisive
வைகல் – daily
பகை – enmity
கூழ் – slush
அள்ளல் – mire
மிகப்பஃறீநோய் – மிக + பல + தீ + நோய் – lots of misery
தலைத்தலை – more and more

Kambaramayanam – 1053

Celestials from skies and nymphs from magical realms
cannot match the form of these mortal women;
when these women, whose eyes outdoes the doe’s,
partook toddy in their mouth,
it was like honey flowing into a honeyed flower.

 மீனுடைய விசும்பினார். விஞ்சை நாட்டவர்
ஊனுடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார்மா
மானுடை நோக்கினார் வாயின் மாந்தினார்-
தேனுடைய மலரிடைத் தேன் பெய்தென்னவே.

Kamban praises the women of Kosala accompanying Dasaratha as they go to Rama’s wedding. This chapter of revelry (உண்டாட்டுப் படலம்) has verses about women drinking toddy and losing their reserve.

In this verse, he says even the celestials or nymphs or no match to the shape and form of these mortal women. These doe eyed women’s mouths are already sweet like honey. Pouring toddy into their mouth was like honey flowing into an already honeyed flower.

மீன் – விண்மீன் – stars
விசும்பு – space
விஞ்சை – magical
ஊன் – flesh / mortal
மாந்துதல் – drink

Ainkurunooru – 287

In your country, parrot in millet field fears
the short legged goat that grazes in tall hills!
You are adept in trickery;
you are inept too, as you act unfairly.

நெடுவரை மிசையது குறுங்கால் வருடை
தினைபாய் கிள்ளை வெரூஉ நாட
வல்லை மன்ற பொய்த்தல்
வல்லாய் மன்றநீ யல்லது செயலே.

He has promised to come and ask her dad for her hand. But hasn’t turned up as promised. Her friend chides him saying “You are an expert in deceiving us. You lied to us that you will come home and ask her father for her hand. But because you don’t do the right thing, you are “. The first two lines are interesting. The goats aren’t bothered about the parrots and go about their grazing. But the parrot is afraid of the goat unnecessarily. Her friend implies that he is afraid of her relatives unnecessarily and that’s why he has not turned up as promised.

நெடு வரை – tall hills
குறுங்கால் – short legged
வருடை – (mountain) goat
தினை – millet
கிள்ளை – parrot
வெரூ – fear
வல்லை – able / adept
பொய்த்தல் – lie / trickery
வல்லாய் – not able /inept

Thirukkural – 1266

My husband will come back one day; when he does,
I’ll relish him 
and get rid of this miserable sickness.

வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.

Her husband has been away for long and she is wasting away, pining for him. She says to herself, “One day or the other he will come back. And when he does, I’ll relish and savor his intimacy completely and get rid of this love sickness afflicting me”

கொண்கன் – Husband
பருகுவன் – will consume / relish
பைதல் – sorrowful / miserable

Kambaramayanam – 2873

“To declare their lust in words of their own,
is not done by women from clans of renown;
but what shall I do, I long for you miserably, 
I’ve no one for me, save me from grief caused by Kama*”, said she.

‘தாம் உறு காமத் தன்மை தாங்களே 
     உரைப்பது என்பது 
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால், அருங் குல   
    மகளிர்க்கு அம்மா! 
ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன்; என் செய்கேன்?   
    யாரும் இல்லேன்;
காமன் என்று ஒருவன் செய்யும் வன்மையைக்
    காத்தி’ என்றாள்.

Surpanakai sees Rama in the forest and falls in love with him. She thinks he might not like the Asura form and changes herself to a human beauty and appears in front of Rama and professes her love for him.

Kurunthokai – 280

My friend! May you live long, my friend!
this broad shouldered young lass with braided hair
has my heart on leash all the time;
if I can relish her petite body for a day,
I won’t ask to live for even half a day more.

கேளிர்! வாழியோ, கேளிர்! நாளும் என்
நெஞ்சு பிணிக் கொண்ட அம் சில் ஓதிப்
பெருந் தோட் குறுமகள் சிறு மெல் ஆகம்
ஒரு நாள் புணரப் புணரின்,
அரை நாள் வாழ்க்கையும் வேண்டலன் யானே.

His friend is asking him to forget her. He says “It is not possible for me to forget her. That young girl has my heart under her leash. If I can make love and relish her petite body for a day, I will gladly give up my life; will not want to live even half a day more”

கேளிர் – kin / friend
பிணி – bound
அம் சில் ஓதி- beautiful few braids
பெருந் தோள் – big shoulder
குறுமகள் – young lass
சிறு மெல் ஆகம் – small tender body / petite
புணர – make love / relish
புணரின் – if possible

Post Navigation